آقای محمد قمی سال تولد : 1331
محل تولد : شهرری


سوابق و فعالیت ها:
- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی پرند

تحصیلات:
- دکتری حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : تهران (پاکدشت)
تعداد آراء : 46,398 درصد آراء : 50.62

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۰ "آقای محمد قمی"