آقای عبدالله  رضیان سال تولد : 1346
محل تولد : قائمشهر


سوابق و فعالیت ها:
- قضاوت

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

حوزه انتخابیه : مازندران (جویبار / سوادکوه / سیمرغ / قائمشهر)
تعداد آراء : 62,192 درصد آراء : 27.63

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۷ "آقای عبدالله رضیان"