آقای علی  نجفی خوشرودی سال تولد : 1349
محل تولد : بابل

سوابق و فعالیت ها:
-سفیر ایران در قرقیزستان
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
تعداد آراء : 62,708 درصد آراء : 25.70

عضویت در کمیسیون

سال سوم : سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۲ "آقای علی نجفی خوشرودی"