آقای سید حمیدرضا  کاظمی سال تولد : 1342
محل تولد : خرم‌آباد

سوابق و فعالیت ها :
-مشاور وزیر دادگستری
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : لرستان (پلدختر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
حوزه انتخابیه : لرستان (پلدختر)
تعداد آراء : 18,950 درصد آراء : 37.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۴ "آقای سید حمیدرضا کاظمی"