آقای علی رستمیان سبزه خانی سال تولد : 1347
محل تولد : دلفان


سوابق و فعالیت ها:
- فرماندار
- دبیر شورای تأمین استان

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد تاریخ تشیع


حوزه انتخابیه : لرستان (دلفان / سلسله)
تعداد آراء : 48,440 درصد آراء : 41.23

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای علی رستمیان سبزه خانی"