مجید کیانپور سال تولد : 1352
محل تولد : تهران

سوابق و فعالیت ها :
-معاون وزیر راه و شهرسازی
تحصیلات:
-دانشجوی دوره دکتری عمران

حوزه انتخابیه : لرستان (ازنا / درود)
تعداد آراء : 45,555 درصد آراء : 51.04

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ " مجید کیانپور"