آقای عباس  گودرزی سال تولد : 1356
محل تولد : بروجرد

سوابق و فعالیت ها :
-مدیر کل پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی کشور
-مشاور رییس مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
-کارشناسی مهندسی فیزیک

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۴ "آقای عباس گودرزی"

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 47,156 درصد آراء : 45.41

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۴ "آقای عباس گودرزی"