آقای محمد خدابخشی سال تولد : 1350
محل تولد : الیگودرز


سوابق و فعالیت ها:
- دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

تحصیلات:
- دکتری تخصصی ریاضی کاربردی، تحقیق در عملیات

حوزه انتخابیه : لرستان (الیگودرز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳ "آقای محمد خدابخشی"

حوزه انتخابیه : لرستان (الیگودرز)
تعداد آراء : 20,991 درصد آراء : 29.48

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵ "آقای محمد خدابخشی"