آقای محمد صادق  حسنی جوریابی سال تولد : 1344
محل تولد : رشت


سوابق و فعالیت ها:
- ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تحصیلات:
- دکتری اقتصاد

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 50,406 درصد آراء : 38.37

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای محمد صادق حسنی جوریابی"