آقای سید فرید موسوی سال تولد : 1359
محل تولد : مراغه

سوابق و فعالیت ها:
-استاد دانشگاه
-کارشناس امور بانکی
تحصیلات:
-دکتری مدیریت و تولید عملیات

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,125,992 درصد آراء : 34.70

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای سید فرید موسوی"