آقای شهرام  کوسه غراوی سال تولد : 1348
محل تولد : کلاله

سوابق و فعالیت ها :
-رییس نظام مهندسی شرق گلستان
-مدیر عامل شرکت ساختمانی یورت گستر
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،کارآفرینی،مطالعات منطقه ای
- دانش آموخته دورهDBAبا گرایش استراتژیک

حوزه انتخابیه : گلستان (مینودشت)
تعداد آراء : 74,329 درصد آراء : 52.22

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای شهرام کوسه غراوی"