آقای قرجه  طیار سال تولد : 1355
محل تولد : گنبد کاووس


سوابق و فعالیت ها:
- رئیس بانک تجارت شعبه گنبد کاووس

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی، مدیریت و حقوق خصوصی

حوزه انتخابیه : گلستان (گنبد کاووس)
تعداد آراء : 50,822 درصد آراء : 32.12

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای قرجه طیار"