آقای نورمحمد  تربتی نژاد سال تولد : 1335
محل تولد : گرگان


سوابق و فعالیت ها:
- استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تحصیلات:
- دکتری تخصصی Ph.D ، علوم دامی (تغذیه دام)

حوزه انتخابیه : گلستان (آق قلا / گرگان)
تعداد آراء : 75,323 درصد آراء : 44.88

عضویت در کمیسیون

سال سوم : سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۷ "آقای نورمحمد تربتی نژاد"