آقای رامین  نورقلی پور سال تولد : 1350
محل تولد : خواف

سوابق و فعالیت ها:
-استاد دانشگاه،سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
تحصیلات:
-دکتری درژئوماتیک و سیستم اطلاعات مکانی

حوزه انتخابیه : گلستان (بندر ترکمن / کردکوی)
تعداد آراء : 69,480 درصد آراء : 66.51

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ "آقای رامین نورقلی پور"