آقای احمد  مازنی سال تولد : 1340
محل تولد : کردکوی

سوابق و فعالیت ها :
-معاون بنیاد شهید کشور
تحصیلات:
-کارشناسی ارشدمدیریت دولتی
-دروس خارج فقه و اصول

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,125,608 درصد آراء : 34.69

عضویت در کمیسیون

سال سوم : رئیس کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای احمد مازنی"