آقای عدل  هاشمی پور سال تولد : 1340
محل تولد : کهگیلویه

سوابق و فعالیت ها:
-پاسدار
تحصیلات:
-کارشناسی مکانیک

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (کهگیلویه)
تعداد آراء : 58,573 درصد آراء : 43.11

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹ "آقای عدل هاشمی پور"