آقای داود  محمدی سال تولد : 1329
محل تولد : قم

سوابق و فعالیت ها :
-مشاور شاهد و ایثارگران
-دبیر کل انجمن اسلامی معلمان کشور
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد علوم سیاسی
-کارشناسی فیزیک

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,121,042 درصد آراء : 34.55

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای داود محمدی"