آقای احمد  صفری سال تولد : 1349
محل تولد : کرمانشاه


سوابق و فعالیت ها:
- بخشدار کوزران کرمانشاه

تحصیلات:
- کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 74,304 درصد آراء : 59.51

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "آقای احمد صفری"