آقای سید قاسم  جاسمی سال تولد : 1344


سوابق و فعالیت ها:
- پاسدار

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 106,454 درصد آراء : 31.66

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ "آقای سید قاسم جاسمی"