آقای سید جواد  حسینی کیا سال تولد : 1351
محل تولد : سنقرکلیایی


سوابق و فعالیت ها:
- مدیر کل آموزش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول
- کارشناسی فلسفه

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (سنقرکلیایی)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۸۲ "آقای سید جواد حسینی کیا"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (سنقرکلیایی)
تعداد آراء : 14,785 درصد آراء : 53.78

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن سال اول : دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۰ "آقای سید جواد حسینی کیا"