آقای محمد محمودی شاه نشین سال تولد : 1343
محل تولد : اردبیل

سوابق و فعالیت ها :
-عضو شورای اسلامی شهر
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

حوزه انتخابیه : تهران (شهریار / ملارد)
تعداد آراء : 81,826 درصد آراء : 61.12

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای محمد محمودی شاه نشین"