آقای علی کاظمی باباحیدری سال تولد : 1346
محل تولد : بافت

سوابق و فعالیت ها :
-عضو هیات علمی دانشگاه
تحصیلات:
-دکتری شیمی فیزیک

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کوهرنگ)
تعداد آراء : 51,588 درصد آراء : 64.19

عضویت در کمیسیون

سال سوم : دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای علی کاظمی باباحیدری"