خانم خدیجه  ربیعی فرادنبه سال تولد : 1359
محل تولد : بروجن


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی قم

تحصیلات:
- دکتری شیمی آلی

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (بروجن)
تعداد آراء : 22,275 درصد آراء : 53.99

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "خانم خدیجه ربیعی فرادنبه"