آقای اردشیر  نوریان سال تولد : 1345
محل تولد : شهرکرد

سوابق و فعالیت ها:
-مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد تهران
تحصیلات:
-دکتری روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)
تعداد آراء : 42,152 درصد آراء : 27.72

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای اردشیر نوریان"