آقای محمد  خالدی سردشتی سال تولد : 1353
محل تولد : لردگان


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری شیمی

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (لردگان)
تعداد آراء : 38,751 درصد آراء : 30.38

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای محمد خالدی سردشتی"