آقای علی  اسدی کرم سال تولد : 1343
محل تولد : شهر بابک


سوابق و فعالیت ها:

- ریاست اداره امور مالی اداره کل آموزش و پرورش کرمان

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : کرمان (شهر بابک)
تعداد آراء : 16,956 درصد آراء : 38.11

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای علی اسدی کرم"