آقای محمدرضا امیرحسن خانی سال تولد : 1343
محل تولد : فردوس


سوابق و فعالیت ها:

- پزشک و شاغل در بخش خصوصی

تحصیلات:
- دکتری پزشکی
- متخصص و جراح چشم

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس)
تعداد آراء : 51,615 درصد آراء : 49.52

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۵ "آقای محمدرضا امیرحسن خانی"