آقای فرهاد  فلاحتی سال تولد : 1351
محل تولد : قائنات


سوابق و فعالیت ها:
- فرماندار

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی


حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (قائنات)
تعداد آراء : 30,012 درصد آراء : 35.21

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای فرهاد فلاحتی"