آقای نظر  افضلی سال تولد : 1337


سوابق و فعالیت ها:

- استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

تحصیلات:
- دکتری تخصصی Ph.D علوم طیور

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان)
تعداد آراء : 19,553 درصد آراء : 35.63

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۸ "آقای نظر افضلی"