آقای احمد  انارکی محمدی سال تولد : 1348


سوابق و فعالیت ها:
- کارشناس رسمی دادگستری

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین المللی)
- کارشناسی مهندسی کشاورزی

حوزه انتخابیه : کرمان (رفسنجان)
تعداد آراء : 56,464 درصد آراء : 40.87

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای احمد انارکی محمدی"