آقای یحیی  کمالی پور سال تولد : 1348
محل تولد : جیرفت

سوابق و فعالیت ها :
-معاون قضایی و رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب کرمان
تحصیلات:
-دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری

حوزه انتخابیه : کرمان (جیرفت)
تعداد آراء : 71,739 درصد آراء : 47.06

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۹ "آقای یحیی کمالی پور"