آقای جلیل  رحیمی جهان آبادی سال تولد : 1351
محل تولد : تربت جام


سوابق و فعالیت ها:
- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان

تحصیلات:
- دکتری تخصصی روابط بین الملل


حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام)
تعداد آراء : 108,934 درصد آراء : 54.53

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی