آقای سعید  باستانی سال تولد : 1350
محل تولد : تربت حیدریه


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری مهندسی پلیمر

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات)
تعداد آراء : 66,641 درصد آراء : 61.97

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : سخنگو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : سخنگو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۴ "آقای سعید باستانی"