آقای حبیب الله  نیکزادی پناه سال تولد : 1332
محل تولد : خاش

سوابق و فعالیت ها:
-مدیر بانک کشاورزی در استان های سیستان و بلوچستان،سمنان،کرمان،تهران،اصفهان
-مدیر عامل صندوق کمک به محصولات کشاورزی کشور
-کارشناس رسمی دادگستری در امور کشاورزی و منابع طبیعی
تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت
-کارشناسی مهندسی کشاورزی

حوزه انتخابیه : کرمان (بم)
تعداد آراء : 72,985 درصد آراء : 52.34

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۱ "آقای حبیب الله نیکزادی پناه "