آقای علی  بختیاری سال تولد : 1336
محل تولد : بافت


سوابق و فعالیت ها:
- مدیرعامل شرکت بازارگستر پگاه

تحصیلات:

- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
- دانشجوی دکتری DBA

حوزه انتخابیه : کرمان (بافت)
تعداد آراء : 21,573 درصد آراء : 27.25

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای علی بختیاری"