آقای عبدالله  حاتمیان سال تولد : 1349


سوابق و فعالیت ها:
- جهاد کشاورزی
- کارشناس رسمی دادگستری

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد اقتصاد
- کشاورزی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد آراء : 11,920 درصد آراء : 28.47

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی