آقای منصور  مرادی سال تولد : 1356
محل تولد : مریوان

سوابق و فعالیت ها :
-معاون شعبه بانک رفاه
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد حسابداری

حوزه انتخابیه : کردستان (مریوان)

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ "آقای منصور مرادی "