آقای علی محمد  مرادی سال تولد : 1341
محل تولد : قروه

سوابق و فعالیت ها :
-دبیر
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد حقوق و فیزیک

حوزه انتخابیه : کردستان (قروه)
تعداد آراء : 39,302 درصد آراء : 40.50

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی