آقای حسین مقصودی سال تولد : 1352
محل تولد : سبزوار

سوابق و فعالیت ها :
-شهردار سبزوار
-رییس و عضو شورای سبزوار
-دبیر آموزش و پرورش
-استاد دانشگاه
تحصیلات:
-کارشناسی ارشدمدیریت آموزش

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (جغتای / جوین / سبزوار)
تعداد آراء : 102,345 درصد آراء : 42.82

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۹ "آقای حسین مقصودی"