آقای سید مهدی  فرشادان سال تولد : 1353
محل تولد : سنندج


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک
- مدیر کل حوزه استاندار

تحصیلات:
- دکتری پزشکی


حوزه انتخابیه : کردستان (سنندج)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲ "آقای سید مهدی فرشادان"

حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)
تعداد آراء : 54,472 درصد آراء : 25.67

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای سید مهدی فرشادان"