آقای حمد الله کریمی سال تولد : 1359
محل تولد : بیجار

سوابق و فعالیت ها :
-فرماندار شهرستان بیجار
تحصیلات:
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

حوزه انتخابیه : کردستان (بیجار)
تعداد آراء : 15,919 درصد آراء : 32.71

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی سال اول : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۵ "آقای حمد الله کریمی"