آقای حمید  بنایی سال تولد : 1346
محل تولد : گناباد


سوابق و فعالیت ها:
- مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری مدیریت استراتژیک
-کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
- کارشناسی مهندسی عمران

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (گناباد)
تعداد آراء : 19,901 درصد آراء : 28.01

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای حمید بنایی"