آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی سال تولد : 1355
محل تولد : فریمان


سوابق و فعالیت ها:
- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
- مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در کرواسی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد حقوق
- دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سرخس / فریمان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹ "آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (احمد آباد / رضویه / سرخس / فریمان)
تعداد آراء : 36,707 درصد آراء : 27.11

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲ "آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی"