خانم سید حمیده  زرآبادی سال تولد : 1359
محل تولد : قزوین


سوابق و فعالیت ها:
- بازرس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

حوزه انتخابیه : قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
تعداد آراء : 107,939 درصد آراء : 32.46

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲۰ "خانم سید حمیده زرآبادی"