آقای رضا  شیران خراسانی سال تولد : 1342
محل تولد : مشهد


سوابق و فعالیت ها:
- مشاور وزیر کشور
- مشاور شهردار تهران

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 347,167 درصد آراء : 32.39

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای رضا شیران خراسانی"