خانم هاجر چنارانی سال تولد : 1357
محل تولد : نیشابور


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- فرهنگی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد جامعه شناسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "خانم هاجر چنارانی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 75,384 درصد آراء : 31.57

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۸ "خانم هاجر چنارانی"