آقای بهمن  طاهرخانی سال تولد : 1340
محل تولد : تاکستان


سوابق و فعالیت ها:
- معاون قضایی دادگستری کل استان البرز

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : قزوین (تاکستان)
تعداد آراء : 40,406 درصد آراء : 48.25

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای بهمن طاهرخانی"