آقای روح ا...  بابایی صالح سال تولد : 1357


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- دبیر

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
- کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی

حوزه انتخابیه : قزوین (آوج / بوئین زهرا)
تعداد آراء : 33,486 درصد آراء : 38.73

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون اجتماعی سال سوم : دبیر اول کمیسیون اجتماعی سال دوم : دبیر اول کمیسیون اجتماعی سال اول : دبیر دوم کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴۲ "آقای روح ا... بابایی صالح"