آقای حمید  گرمابی سال تولد : 1340
محل تولد : نیشابور

سوابق و فعالیت ها :
-رییس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تحصیلات:
-دکتری مهندسی شیمی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 75,686 درصد آراء : 31.70

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ "آقای حمید گرمابی"