آقای حسین  رضازاده سال تولد : 1347
محل تولد : کازرون


سوابق و فعالیت ها:
- قاضی
- رئیس دادگاه تجدید نظر

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری حقوق جزاء

حوزه انتخابیه : فارس (کازرون)
تعداد آراء : 39,989 درصد آراء : 34.13

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی